Objavljen Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

U Narodnim novinama 5/21 od 20. siječnja 2021. objavljen je Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme , koji je stupio na snagu osam dana nakon objave. Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme 39/06. Republika Hrvatska kao članica EU u obvezi je svoju legislativu stalno usklađivati s odgovarajućim Direktivama EU
Tako se ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju izmjene  Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2019/1832 оd 24. listopada 2019. o izmjeni priloga I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi (SL L 279, 31. 10. 2019.).Osobnu zaštitnu opremu radnici koriste na poslovima na kojima nije moguće u dovoljnoj mjeri otkloniti ili smanjiti rizike za sigurnost i zdravlje na radu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada te se osobnom zaštitnom opremom u smislu ovoga Pravilnika ne smatra se obično radno odijelo ili odora koja nije posebno namijenjena sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu

Na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloženi na radu poslodavac određuje vrstu osobne zaštitne opreme prema općim načelima prevencije zaštite na radu. Pri tome postupa u skladu s prilozima I, II i III  Pravilnika koji su izmijenjeni u odnosu na Pravilnik  iz 2006. godine

U pravilu poslodavac pri dodjeljivanju osobne zaštitne opreme radnicima posebno vodi brigu o tome da je oprema namijenjena za njihovu osobnu uporabu. Međutim kada okolnosti zahtijevaju da određenu osobnu zaštitnu opremu koristi više radnika, poslodavac mora poduzeti sve potrebne mjere da takva uporaba ne prouzroči određene zdravstvene probleme odnosno higijenske smetnje kod radnika,  što je sada posebno naglašeno u uvjetima Covid pandemije . Prema tome kada određenu osobnu zaštitnu opremu koristi više radnika potrebno je definirati procedure koja  će se osigurati da njezino korištenje neće prouzročiti bilo kakve zdravstvene probleme

Poslodavac mora radnicima osigurati ispravnu osobnu zaštitnu opremu ali i  provoditi postupke održavanja, popravaka i zamjene osobne zaštitne opreme te osigurati zadovoljavajuće higijensko stanje opreme.

Potrebno je naglasiti da u postupku osposobljavanja radnika za rad na siguran način poslodavac mora teoretski i praktično osposobiti radnike za pravilnu uporabu osobne zaštitne opreme,

Nadalje nije dovoljno da poslodavac samo osigura potrebnu zaštitnu opremu već mora i osigurati da radnici namjenski koriste osobnu zaštitnu opremu . Naime još su često prisutna razmišljanja poslodavaca da samim davanjem osobne zaštitne opreme radnicima prestaje njihova odgovornost što je potpuno pogrešno . Ako je na temelju procjene rizika propisano da se određeni poslovi mogu obavljati samo uz uporabu OZO , onda je njegova dužnost da to i osigura.

   Nije došlo do značajnih promjena u tekstu novog Pravilnika u odnosu na stari  Jedino je ispuštena odredba iz članka 6. starog Pravilnika   da je poslodavac  dužan omogućiti predstavnicima radnika da , od ponuđenih osobnih zaštitnih sredstava koja odgovaraju tehnič­kim zahtjevima nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara“ što je šteta . Bez obzira što je ova odredba ispuštena trebalo bi je na neki način i dalje primjenjivati kao priznato pravilo. Ako je poslodavac dao mogućnost radnicima da odaberu ono koje im najbolje odgovara pa čak i po izgledu  a oni su to pravo iskoristili, radnici će ga i bez prisile rado  nositi . Na taj način ni poslodavcu ne bi trebao biti problem nadzirati da radnici koriste propisana osobna zaštitna opremu . U prilog tome navodim da su Palmersice  počele kao osobna zaštitna obuća  a da su sada značajna u općoj uporabi mlađe populacije

Vezano za donošenje ovog Pravilnika predstoji obveza poslodavca da se na temelju svoje važeće Procjene rizika i proširenih Priloga II i III ovoga Pravilnika analizira ,da li je potrebno u skladu sa stanjem zaštite na radu u njegovoj tvrtki i najnovijim tehničkim saznanjima odrediti neku novu i savršeniju zaštitnu opremu